Kielteinen suojelupäätös kumottava

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Pohjois-Karjalan ely-keskuksen tekemästä Keskustan koulun eli entisen kauppalan kansakoulun kielteisestä suojelupäätöksestä.

Valituksessa Asukasyhdistys vaatii ely-keskuksen kielteisen päätöksen kumoamista, asian palauttamista uudelleen valmisteluun ja vaarantamiskiellon asettamista, jolloin koulun omistaja eli Nurmeksen kaupunki ei saisi heikentää rakennuksen nykyistä kuntoa niin kauan, kun suojeluasia on vireillä ja ratkaisu on saatu.

Valituksessa Asukasyhdistys huomauttaa, että ely-keskus katsoi perusteluissaan koululla olevan sellaisia suojeluarvoja, että rakennusperintölain mukaisten suojelun edellytysten voi katsoa lähtökohtaisesti täyttyvän. Suojeluarvot on myös kiistattomasti osoitettu ja nimetty Museoviraston, Nurmeksen museon ja Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon asiantuntijalausunnoissa. Silti ely-keskus esittää, että koulun suojelua ei ratkaista rakennusperintölailla, vaan se voidaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaupungin kaavoitustyön yhteydessä.

Asukasyhdistyksen mielestä koulu on suojeltavissa rakennusperintölain nojalla, koska sillä on valtakunnallista merkitystä maakunnallisen ja paikallisen merkittävyyden ohella. Ely-keskus ei nähnyt koululla valtakunnallista merkitystä, mikä on Asukasyhdistyksen mielestä virheellinen ja perusteeton toteamus. Valituksessa todetaan, että ely-keskus ei ole tuonut esiin toteamustaan riittävästi tukevia näkökohtia eikä se voi perusteitta määrittää kohteen valtakunnallista merkittävyyttä.

Asukasyhdistyksen mielestä koulun säilymistä ja suojelua ei voi turvata maankäyttö- ja rakennuslailla. Lisäksi kaupungin asemakaavoitustilanteen takia koulun suojeluun rakennusperintölailla on erityisiä syitä. Kaupungin asemakaavoitus on ollut pysähdyksissä jo useita vuosia, eikä tilanteelle ole näkyvissä parannusta. Kaupunki on myös tehnyt useita linjauksia ja kannanottoja, jotka osoittavat kaupungin ennakkoasenteen sekä haluttomuuden säilyttää rakennus. Kaupunki on esimerkiksi päivitetyssä toimitilaohjelmassaan kirjannut Keskustan koulun kohdalle muutoksen, jonka mukaan rakennus jätetään kylmilleen vuonna 2023 ja sille haetaan purkulupaa, ellei rakennukselle löydy ostajaa. Toimitilaohjelman käsittely keskeytyi keväällä, eikä asiaan ole vielä palattu.

Asukasyhdistyksen mielestä ely-keskuksen harkinta oli suppea ja riittämätön, kun se tarkasteli kustannuksia ja tilan käyttötarvetta. Pohjana ovat olleet kaupungin selvitykset. Asukasyhdistyksen mielestä kustannusselvitykset ja kantokykyyn vetoaminen eivät ole riittäviä suojelukysymystä ratkaistaessa. Valituksessa todetaan, että korjauskustannusarvio on yksipuolinen, minkä lisäksi tilatarpeiden huomioon ottaminen kustannusten muodostukseen ja jaksotukseen on puutteellinen.

Asukasyhdistyksen mielestä riittävän tarkastelun perustana pitää olla laaja tilatarveselvitys, josta selviää, mitä tiloja kunnassa tarvitaan ja millaisille toiminnoille rakennus jatkossa soveltuu sen lähtökohdat huomioon ottaen. Näillä on vaikutusta myös koulun remonttiratkaisuihin, kustannuksiin ja aikataulutuksiin. Asukasyhdistyksen mielestä korjaus pitää vaiheistaa ja ulkopuoliset rahoituskanavat ja avustusväylät on selvitettävä.

Lue valitus kokonaisuudessaan täältä: Asukasyhdistyksen valitus hallinto-oikeuteen

Asiasta uutisoi myös paikallislehti Ylä-Karjala. Juttu on tilaajille.