Keskustan koulun säilymisestä vakava huoli

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys on antanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle vastaselityksen Keskustan kouluun eli entiseen kauppalan kansakouluun liittyvässä valituksessa.

Hallinto-oikeudessa käsittelyssä olevassa valituksessa Asukasyhdistys on vaatinut, että Pohjois-Karjalan ely-keskuksen kielteinen päätös Keskustan koulun suojelemisesta on kumottava ja asia on palautettava uudelleen valmisteluun: Kielteinen suojelupäätös on kumottava.

Nyt annetussa vastaselityksessä Asukasyhdistys vaatii, että Pohjois-Karjalan ely-keskuksen lausunnon ja Nurmeksen kaupungin vastaselityksen vaatimukset on hylättävä. Kaupunki on vaatinut Asukasyhdistyksen valituksen hylkäämistä eli sitä, että ely-keskuksen kielteinen suojelupäätös jäisi voimaan.

Vastaselityksessä Asukasyhdistys ilmaisee vakavan huolen siitä, että koulurakennuksen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla, kuten ely-keskus on esittänyt. Selityksessä tuodaan esiin sitä, kuinka Nurmeksen kaupunki ei ole esittänyt halukkuutta säilyttää koulurakennusta. Kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien keskuudessa on sitä vastoin ollut jo useita vuosia voimakkaita haluja rakennuksen purkamiseen.

Selityksessä huomautetaan, kuinka ely-keskuksen päätöksessä rakennuksen suojelusta on epäselvyyttä. Yhtäältä ely-keskus toteaa, että rakennusperintölain mukaisten suojelun edellytysten voi katsoa täyttyvän. Samalla se kuitenkin katsoo, että rakennuksen suojelukysymys voidaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslakia soveltaen. Ely-keskus on huomauttanut myös, että koulurakennuksen korjauskustannukset voivat olla kaupungille kohtuuttomat hyötyyn nähden, vaikka kustannuksia ei ole tarkasteltu siltä kannalta, millaista hyötyä rakennuksen käyttöönotolla saavutettaisiin. Myöskään rakennuksen tarvetta tai tarpeettomuutta ei ole kunnassa selvitetty riittävän kattavasti ja objektiivisesti.

Koulurakennuksen valtakunnallisesta merkityksestä ely-keskus on tulkinnut niin, että sillä ei sellaista ole itsenäisenä rakennuksena, mutta osana vanhan kauppalan RKY-aluetta eli valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä rakennuksella on valtakunnallista merkitystä ja arvoa. Asukasyhdistyksen mielestä rakennuksen valtakunnallinen merkitys ja arvo ovat jääneet tulkinnanvaraiseksi ja ne tulisi selvittää. Lisäksi Asukasyhdistyksen vastaselityksessä todetaan, että Keskustan koulu on osa ainutlaatuista valtakunnallista ruutukaavahistorian kokonaisuutta, jonka muodostavat kauppalan kansakoulu, kirkko ja kauppalantalo. Koulurakennuksen purkaminen merkitsisi alkuperäisen asemakaavan katoamista, mikä murentaisi RKY-alueen arvoa olennaisesti.

Lue vastaselitys kokonaisuudessaan täältä: Asukasyhdistyksen vastaselitys hallinto-oikeudelle